Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


van: CORPORATE MANAGEMENT CONSULTANTS (C.M.C.) B.V., Mussenberg 1 te 6049 GZ Herten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 16080114.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Corporate Management Consultants (C.M.C.) B.V. hierna te noemen CMC, en een opdrachtgever, waarop CMC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

 

Artikel 2. Offertes

 

De door CMC gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. CMC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door haar schriftelijk binnen 5 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst/personeel

 

1. CMC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CMC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CMC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CMC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CMC zijn verstrekt, heeft CMC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit laatste geldt ook indien is overeengekomen, of uit de aard van de opdracht voortvloeit, dat opdrachtgever om niet een werkruimte, al dan niet met kantoorfaciliteiten en al dan niet met ondersteunend personeel, ter beschikking stelt.

 

4. Tijdens de duur van de overeenkomst van opdracht, en binnen 2 jaar daarna, zullen partijen geen personeelslid van de ander in dienst nemen, of over indiensttreding onderhandelen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare, en niet voor matiging vatbare, boete van € 25.000,00 per overtreding, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

5. CMC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CMC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

 

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CMC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever CMC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CMC zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal CMC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CMC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

4. In afwijking van lid 3 zal CMC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt CMC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

2. Alle door CMC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van CMC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

3. CMC behoudt zich tevens het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8. Opzegging

 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 

De vorderingen van CMC op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan CMC ter kennis gekomen omstandigheden geven CMC goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien CMC de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is CMC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CMC om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 

1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CMC.

 

2. Indien een klacht gegrond is zal CMC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CMC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. (Aansprakelijkheid).

 

Artikel 11. Honorarium

 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW,

.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CMC geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW,

 

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

6. Indien CMC met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CMC niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien de door CMC zelf te betalen lonen en te betalen kosten zijn gestegen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

 

7. Indien de verhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 12. Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening 11.37.53.144 t.n.v. Corporate Management Consultants (C.M.C.) B.V te Heesch. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente.

 

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen steeds strekken ter afdoening, in de eerste plaats, van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13. Incassokosten

 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste Euro 2.950,- 15%

- over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%

- over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%

- over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%

- over het meerdere 3% Indien CMC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

2. De opdrachtgever is jegens CMC de door CMC gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien CMC en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 

1. De aansprakelijkheid van CMC, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CMC beperkt tot een bedrag ter hoogte van het verschuldigde honorarium (niet te vermeerderen met BTW) over de maand onmiddellijk voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit. Bij opdrachten met een langere looptijd dan 6 maanden is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. Op verval van het recht op schadevergoeding dient een eis tot schadevergoeding binnen 1 jaar na het ontdekken van het schadeveroorzakende feit aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

 

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van CMC of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 15. Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CMC zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van CMC, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van CMC; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan CMC afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 

2. CMC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CMC haar verbintenis had moeten nakomen.

 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CMC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CMC niet mogelijk is langer duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

4. Indien CMC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en CMC, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement ’s-Hertogenbosch. CMC blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen CMC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

 

CMC is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. CMC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.